O firmie

AGENCJA INWESTYCYJNA FB - MONT S.J.

Firma FB-MONT od 1994 roku działa na rynku jako dostawca maszyn i urządzeń dla przemysłu mleczarskiego.

Od samego początku działalność firmy związana była i jest do tej pory z przemysłem mleczarskim. Zaczynaliśmy od remontów prostych maszyn pakujących, lecz stopniowo zakres naszej działalności poszerzał się. Oprócz wykonywania zleconych prac remontowych zaczęliśmy również wykonywać przeróbki maszyn pakujących w celu dostosowania ich do wymagań klientów, włączyliśmy do naszej oferty maszyny mleczarskie używane, po remontach przeprowadzanych przez naszą firmę. Obecnie firma zatrudnia 20 pracowników.

Firma nasza w dalszym ciągu nieustannie poszerza zakres swojej działalności. Zatrudniając wykwalifikowanych pracowników, korzystając z nowoczesnej techniki, jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom klientów i oferować produkty o europejskim standardzie.

 

Kalisz, 14 maja 2018

 

FB-mont A. Fułek Spółka Komandytowa

Ul. Wrocławska 77

62-800 Kalisz

Tel: 62/766 52 23, Fax: 62 768 70 89

www.fb-mont.com.pl

 

                                     

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

      1. Administrator danych:

          Firma FB-mont Andrzej Fułek s.k. z siedzibą w Kaliszu, 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 77,        NIP: 618-00-29-941, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS0000635705 zwana jest dalej Administratorem.

      2. Podstawa prawna:

           W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

      3. Jakie dane i w jaki sposób są zbierane przez Administratora:

          Administrator pozyskuje dane osobowe w procesie składania i przyjmowania ofert, realizacji zamówienia i obsługi posprzedażowej oferowanych towarów i usług. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP, Regon, numer konta bankowego, stanowisko, dział, adres e-mail, numer telefonu. Dane te są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie. Dane te przekazywane są Administratorowi dobrowolnie.

          Przekazywanie, powierzenie przetwarzania lub innego rodzaju transfer pozyskanych danych osobowych, osobom lub firmom trzecim, nie będzie miało miejsca, chyba, że dane te będą niezbędne do należytego wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub napraw w ramach gwarancji lub rękojmi. Dotyczy to w szczególności firm przewozowych, spedycyjnych, kurierskich i serwisowych.

     4. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych:

          Każdy, którego dane o charakterze osobowym są zbierane przez Administratora, może zażądać:

 • Dostępu do swoich danych osobowych,
 • Sprostowania danych osobowych,
 • Usunięcia danych osobowych,
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy, którego dane o charakterze osobowym są zbierane może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem listownie (adres j.w.) za pomocą maila: info@fb-mont.com.pl. Administrator wykonuje żądanie osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i może skutkować niemożliwością ich wykonania w sposób prawidłowy. Prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być realizowane wyłącznie w określonych przypadkach wskazanych we właściwych przepisach ustawy o ochronie danych osobowych lub w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W szczególności nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane z dochodzeniem roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

          5. Cele przetwarzania danych, podstawa przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania:

            Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Przygotowania i złożenia oferty,
 • Zawarcia i wykonywania zawartych umów,
 • Rachunkowych (prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych),
 • Rozpatrywania reklamacji, wykonywania napraw na podstawie gwarancji i rękojmi.

Podstawą przetwarzania danych są:

 • Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- art.6 ust.1 lit. b,c,f
 • Przepisy o rachunkowości regulujące przechowywanie ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych itp.

Niezależnie od powyższych podstaw prawnych przetwarzania, przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i złożenia oferty klientom stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, uzasadniający przetwarzanie danych przekazywanych przez osoby składające zapytanie ofertowe.

Dane są przechowywane przez okres:

 • W przypadku złożenia oferty przez okres niezbędny do zawarcia umowy,
 • W przypadku zawarcia umowy- do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy lub powstałych w następstwie jej wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania.

6. Przepisy końcowe:

            Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

 

Jak pracujemy
Doświadczenie pozwala nam realizować duże wdrożenia
Jesteśmy Polskim potentatem w dziedzinie modernizacji oraz rozwijania używanych maszyn.
Copyrights ©2017: FBMont - Wszystkie prawa zastrzeżone