Subsidies

PROJEKT ZAMKNIĘTY

Beneficjent FB-MONT A. FUŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pn.:

„Technologia wytwarzania termizatora misowego oparta na autorskich rozwiązaniach o charakterze innowacyjnym”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.2.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej, polegającej na wdrożeniu nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji udoskonalonego produktu w zakładzie Wnioskodawcy.

Planowane efekty projektu:

  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • wprowadzenie na rynek międzynarodowy udoskonalonego produktu,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • wzrost zatrudnienia – stworzenie 4 nowych miejsc pracy,
  • wdrożenie rozwiązań proekologicznych.

Wartość projektu: 2 159 610,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 683 316,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.10.2016– 31.12.2017.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Jolanty Fułek, tel. kontaktowy: 606 694 897.